Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2020

 1. Memastikan penyiapan projek lebuhraya dalam tahun 2020
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya. 
 3. Mengadakan program Latihan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) pada tahun 2020
 4. Melaksanaan pembinaan projek lebuh raya mampan di samping turut mengambilkira aspek kualiti, keselamatan serta impak terhadap alam sekitar.
 5. Melaksanakan Audit Tapak Terhadap Penglibatan Kontraktor Bumiputera ke atas 5 Lebuhraya Dalam Pembinaan termasuk Audit Susulan Bagi Projek Lebuhraya Dalam Pembinaan.
 6. Memperkasakan kompetensi dan keupayaan Kontraktor Bumiputera dengan memastikan penglibatan Kontraktor Bumiputera sebanyak 30% / 60% dari nilai Kontrak bagi projek-projek Lebuhraya Penswastaan di bawah RMK - 11 setelah projek lebuhraya siap.
 7. Menghasilkan dokumen BIM yang komprehensif dan lengkap bagi kegunaan projek-projek penswastaan lebuhraya termasuk pelaksanaan Pilot Project berdasarkan dokumen BIM yang dibangunkan.         
 8. Melaksanakan proses pelantikan kontraktor bagi penyediaan perisian serta perkakasan BIM setelah dokumen BIM dimuktamadkan.
 9. Melaksanakan semakan ke atas penyediaan Bridge Maintenance Management System (BMMS) bagi pemantauan struktur jambatan ke atas enam (6) lebuhraya yang dijangkakan beroperasi sepenuhnya menjelang 2021.            
 10. Mengemukakan satu deraf Rang Undang-Undang peruntukan subsidiari kepada Kementerian Kerja Raya
 11. Melaksanakan penerbitan dan semakan semula garis panduan/ panduan/ manual LLM 
 12. Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks Lebuhraya Hijau
 13. Melaksanakan program kajian secara usahasama dengan universiti/ agensi
 14. Memastikan syarikat konsesi melantik juru ukur sebelum lebuh raya disiapkan bagi tujuan penyediaan 'As Built Drawing'  untuk lebuh raya baru yang akan dibuka pada tahun 2020
 15. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuhraya bagi keselesaan pengguna
 16. Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi  berada di prestasi cemerlang
 17. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya
 18. Naiktaraf kemudahan dan persimpangan di lebuhraya 
 19. Naik taraf sistem pelaporan kemalangan MHROADS
 20. Pelaksanaan Teknologi RFID Di Semua Lebuhraya   
 21. Pelaksanaan Kajian  Kesihatan Mental di LLM
 22. Mencapai sasaran keuntungan sebelum cukai yang ditetapkan
 23. Melaksanakan pengauditan prestasi dan Pengauditan Susulan
 24. Memantapkan Sistem Pengurusan Aduan Awam
 25. Pelaksanaan program yang dapat meningkat imej dan komunikasi yang berkesan kepada rakyat
 26. Perkongsian dan pemasaran maklumat LLM di media sosial rasmi LLM
 27. Memperkaya dan memperluaskan tugas (job enrichment and job enlargement) kepada pegawai untuk peningkatan produktiviti, kepelbagaian pengalaman dan integriti 
 28. Perlaksanaan Projek ICT di dalam Pelan Strategik ICT LLM (2016-2020)

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009