Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2022

1.Memastikan penyiapan projek lebuh raya dalam pembinaan pada tahun 2022.
2.Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya.
3.Penilaian QLASSIC bagi projek/ pakej lebuh raya yang telah siap pada tahun 2022.
4.Pembangunan Modul/ Program pengurusan trafik di lebuh raya.
5.Pembangunan Pelan Induk bagi rangkaian lebuh raya bertol (Toll Highway Network Master Plan).
6.Melahirkan pegawai LLM yang mahir dan kompeten dalam semakan model BIM.
7.Menerbitkan Garis Panduan BIM, LLM.
8.Melaksanakan penilaian ke atas kontraktor Bumiputera Gred G1 (Fasa 1) yang berpengalaman dalam elemen-elemen kerja projek pembinaan lebuh raya.
9.Memastikan pemantauan pelaksanaan ke atas kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828) yang dilaksanakan oleh Jurukur Tanah Berlesen (JTB) lantikan LLM.
10.Memastikan pemantauan pelaksanaan ke atas kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828) yang dilaksanakan oleh Jurukur Tanah Berlesen (JTB) lantikan Syarikat Konsesi.
11.Pemantauan struktur paparan iklan tanpa kelulusan.
12.Mengurangkan jumlah tunggakan caj pendudukan paparan iklan.
13.Memastikan proses perundingan teknikal bagi tiga (3) lebuh raya yang telah mendapatkan kelulusan prinsip dilaksanakan dalam tempoh 22 minggu dari tarikh arahan dari UKAS/ KKR.
14.Memastikan 80% turapan jajaran lebuh raya untuk semua lebuh raya yang beroperasi mencatatkan bacaan IRI (International Roughness Index):
i. <2.5m/km
ii. <2.8m/km
15.Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang dikenalpasti berdasarkan statistik kemalangan tahun 2021.
16.Penyediaan pelan induk pembangunan kawasan rehat dan hentian sebelah yang lengkap merangkumi fasiliti komersial.
17.Penyiapan 4 lokasi bagi kerja menaiktaraf lebuh raya atau kemudahan dan fasiliti lebuh mengikut jadual yang diluluskan.
18.Memperluas pelaksanaan sistem kutipan tol dengan menggunakan teknologi RFID.
19.Menyelaras untuk memuktamadkan Pelantikan Central Tolling Company (CTC) bagi pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF) bersama-sama KKR dan UKAS.
20.Meningkatkan Kadar Penembusan (Penetration) Kutipan Tol Secara Radio Frequency Identification (RFID) kepada 25%.
21.Ke arah Pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF) Halatuju, skop kerja dan perjawatan Central Tolling Agency.
i. Pembentukan task force bagi pelaksanaan MLFF.
ii. Penyediaan Kertas Permohonan Perjawatan Central Tolling Agency (CTA).
22.Memastikan syarikat konsesi yang terlibat dengan kerja - kerja pembinaan, operasi dan penyenggaraan memiliki kad EOSP.
23.Menguruskan pelantikan perunding untuk kajian perundangan bagi pelaksanaan sistem MLFF termasuklah penyediaan RUU.
24.Memuktamadkan Draf Rang Undang-Undang diperingkat Jabatan Peguam Negara sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980 [Akta 231] & Akta Jalan Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 [Akta 306].
25.Menyiapkan Tatacara berdasarkan Pelan Strategik Bisnes (PSB) LLM pada tahun 2022.
26.Memastikan peratusan kemajuan proses mendapatkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat dan PW mengikut jadual.
27.Menyebarluas fungsi dan peranan LLM sebagai peneraju utama lebuh raya bertol di Malaysia.
28.Membangunkan Dasar Contract For Service bagi pelantikan pegawai di LLM.
29.Memastikan pencapaian sekurang-kurangnya 95% perbelanjaan dari peruntukan mengurus yang diluluskan.
30.5 kontrak penyelenggaraan dilantik pada tahun 2022.
31.Mewujudkan portal GIS.
32.Melaksanakan pengauditan berdasarkan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2022.

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
2022
Januari-Disember 2021
Januari-Disember 2020
Januari-Disember 2019
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009