Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2021

 1. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya. 
 2. Penilaian QLASSIC bagi projek lebuh raya yang telah siap pada tahun 2021
 3. Menghasilkan dokumen BIM yang komprehensif dan lengkap bagi kegunaan projek-projek penswastaan lebuhraya termasuk pelaksanaan Pilot Project berdasarkan dokumen BIM yang dibangunkan
 4. Memuktamadkan deraf diperingkat LLM  cadangan penambahbaikan  dan pemurnian klausa Teknikal Appendik sedia ada di dalam Perjanjian Konsesi Lebuh Raya bagi rundingan pelaksanaan 4 lebuh raya yang telah mendapat kelulusan prinsip
 5. Garis panduan pengiraan kos operasi & penyenggaraan yang standard bagi setiap kategori permohonan kerja PTL untuk rujukan permohonan.   
 6. Pelaksanaan Program Penilaian Kemampuan Dan Keupayaan Kontraktor Yang Berpengalaman Di Dalam Projek-Projek Pembinaan Lebuhraya Penswastaan.
 7. Penarafan semula MyGHI bagi 6 lebuhraya yang telah dinilai pada tahun 2016
 8. Juruukur Tanah Berlesen  (JTB) lantikan LLM melaksanakan kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965
 9. Syarikat Konsesi memantau pelaksanaan kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965 oleh JTB lantikannya supaya memenuhi obligasinya di dalam perjanjian konsesi lebuh raya.
 10. Melaksanakan kajian perundangan berhubung LLM sebagai penguatkuasa kesalahan tol selaras dengan pelaksanaan Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) di lebuh raya bertol di Malaysia
 11. Mengadakan libat urus dengan jabatan/agensi Kerajaan yang terlibat dengan kerja-kerja pengukuran halus (untuk tujuan pengeluaran hakmilik) dan perizaban lebuh raya
 12. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya
 13. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuhraya bagi keselesaan pengguna
 14. Melaksanakan kerja menaiktaraf MHROADS Version 2
 15. Memperkasakan pengurusan sistem tol dengan mewujudkan SOP khusus   
 16. Memastikan pegawai dan kakitangan LLM dan syarikat konsesi menghadiri kursus dan memiliki kad EOSP sebagai ilmu asas keselamatan semasa bekerja di lebuh raya
 17. Meningkatkan Kadar Penembusan Pengguna RFID
 18. Menyediakan pindaan Akta LLM (Akta 231)
 19. Penyediaan Dokumen Strategic Business Plan (SBP) LLM
 20. Memastikan penjimatan dari peruntukan belanja mengurus tahunan yang diluluskan
 21. Mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan 
 22. Memantau perlaksanaan projek-projek ICT sebagaimana yang dirancang di dalam  Pelan Strategik Pendigitalan LLM 2021-2025.
 23. Memastikan pengurusan Tanah milik LLM lebih efisyen
 24. Pelaksanaan program yang dapat meningkat imej dan komunikasi yang berkesan kepada rakyat
 25. Perkongsian dan pemasaran maklumat LLM di media sosial rasmi LLM
 26. Memperkaya dan memperluaskan tugas (job enrichment and job enlargement) kepada pegawai untuk peningkatan produktiviti, kepelbagaian pengalaman dan integriti
 27. Membangunkan Pelan Strategik Anti Rasuah LLM (OACP)
 28. Melaksanakan pengauditan berdasarkan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2021

 

 

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2021
Januari-Disember 2020
Januari-Disember 2019
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009