Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2021

 1. Memastikan penyiapan projek lebuh raya dalam tahun 2021;
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya;
 3. Penilaian QLASSIC bagi projek lebuh raya yang telah siap pada tahun 2021;
 4. Menghasilkan dokumen BIM yang komprehensif dan lengkap bagi kegunaan projek-projek penswastaan lebuh raya termasuk pelaksanaan Pilot Project berdasarkan dokumen BIM yang dibangunkan;
 5. Memuktamadkan penambahbaikan dan pemurnian klausa Teknikal Appendik sedia ada di dalam Perjanjian Konsesi Lebuh Raya bagi rundingan pelaksanaan 4 lebuh raya yang telah mendapat kelulusan prinsip;
 6. Garispanduan pengiraan kos operasi dan penyenggaraan yang standard bagi setiap kategori permohonan kerja PTL untuk rujukan permohonan;
 7. Pelaksanaan Program Penilaian Kemampuan dan Keupayaan Kontraktor yang Berpengalaman di dalam Projek-Projek Pembinaan Lebuhraya Penswastaan;
 8. Penarafan semula MyGHI bagi 6 lebuh raya yang telah dinilai pada tahun 2016;
 9. Juruukur Tanah Berlesen (JTB) lantikan LLM melaksanakan kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965;
 10. Syarikat Konsesi memantau pelaksanaan kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965 oleh JTB lantikannya supaya memenuhi obligasinya di dalam perjanjian konsesi lebuh raya:
 11. Melaksanakan kajian perundangan berhubung LLM sebagai penguatkuasa kesalahan tol selaras dengan pelaksanaan Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) di lebuh raya bertol di Malaysia;
 12. Mengadakan libat urus dengan jabatan/agensi Kerajaan yang terlibat dengan kerja-kerja pengukuran halus (untuk tujuan pengeluaran hakmilik) dan perizaban lebuh raya;
 13. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya;
 14. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuh raya bagi keselesaan pengguna;
 15. Melaksanakan kerja menaiktaraf MHROADS Version 2;
 16. Memperkasakan pengurusan sistem tol dengan mewujudkan SOP khusus;
 17. Memastikan pegawai dan kakitangan LLM dan syarikat konsesi menghadiri kursus dan memiliki kad EOSP sebagai ilmu asas keselamatan semasa bekerja di lebuh raya;
 18. Meningkatkan Kadar Penembusan Pengguna RFID;
 19. Menyediakan pindaan Akta LLM (Akta 231);
 20. Penyediaan Dokumen Strategic Business Plan (SBP) LLM;
 21. Memastikan penjimatan dari peruntukan belanja mengurus tahunan yang diluluskan;
 22. Mencapai sasaran keuntungan sebelum cukai yang ditetapkan;
 23. Memantau perlaksanaan projek-projek ICT sebagaimana yang dirancang di dalam Pelan Strategik Pendigitalan LLM 2021-2025;
 24. Memastikan pengurusan tanah milik LLM lebih efisyen;
 25. Pelaksanaan program yang dapat meningkat imej dan komunikasi yang berkesan kepada rakyat;
 26. Perkongsian dan pemasaran maklumat LLM di media sosial rasmi LLM;
 27. Memperkaya dan memperluaskan tugas (job enrichment and job enlargement) kepada pegawai untuk peningkatan produktiviti, kepelbagaian pengalaman dan integriti;
 28. Membangunkan Pelan Strategik Anti Rasuah LLM (OACP); dan
 29. Malaksanakan pengauditan berdasarkan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2021.

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2020
Januari-Disember 2019
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009