Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2023

 1. Memastikan penyiapan projek lebuh raya (keseluruhan/berperingkat) dalam pembinaan pada tahun 2023
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya
 3. Penilaian QLASSIC bagi projek/pakej lebuhraya yang telah siap pada tahun 2023
 4. Penilaian MyGHI bagi projek/pakej lebuhraya dalam pembinaan pada tahun 2023
 5. Pelaksanaan kerja-kerja pembaikan semula/menaiktaraf jalan/lebuh raya sediada yang diambilalih sementara sepanjang tempoh pembinaan oleh pihak Syarikat Konsesi
 6. Memastikan proses perundingan aspek teknikal di peringkat LLM bagi tiga (3) cadangan lebuhraya baharu diselesaikan selepas memperoleh kelulusan prinsip daripada Kerajaan
 7. Memastikan penyiapan senarai semak   pematuhan peruntukan, obligasi dan tanggungjawab LLM di bawah perjanjian konsesi bagi setiap cadangan lebuhraya Baharu
 8. Memastikan semakan dokumen yang teliti dan berintegriti terhadap kos sebenar (actual costs) dan kos penjimatan (cost savings) projek lebuhraya penswastaan yang telah siap dibina berdasarkan perjanjian konsesi
 9. Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya dalam perancangan setelah perjanjian konsesi ditandatangani.
 10. Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya dalam pembinaan / naiktaraf setelah perjanjian konsesi ditandatangani.
 11. Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya operasi.
 12. Melahirkan pegawai LLM yang mempunyai  kompetensi di dalam Building Information Modelling (BIM)
 13. Memantau pelaksanaan kerja pengukuran halus bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828).
 14. Memastikan tunggakan caj pendudukan paparan iklan yang berakhir 31 Disember 2022 dikutip (RM4.9 Juta)
 15. Memastikan Perjanjian Pajakan dimuktamadkan
 16. Membangunkan senarai semak (checklist) bagi penilaian pematuhan dan auditan kefungsian skop TCSS serta melaksanakan sesi audit khas terhadap lebuhraya terpilih (Lebuhraya SILK dan GCE)
 17. Membangunkan tatacara / kaedah pengiraan penalti bagi modul Durability Performance Monotoring (DPM) dan Mangement Performance Measures (MPM) M&E didalam Sistem EPI LLM
 18. Memuktamadkan Perjanjian Konsesi antara Kerajaan / Central Toll Agency dengan Central Tolling Company
 19. Melaksanakan Proof Of Concept (POC) untuk Multi Lane Free Flow (MLFF)
 20. Memuktamadkan Kajian Perundangan Bagi Penguatkuasaan Kesalahan Tol Di Bawah Pelaksanaan MLFF
 21. Mempromosikan Multi Lane Fast Flow (MLFF)
 22. Ke Arah  Pelaksanaan Sistem Multi-Lane Free Flow (MLFF) Di Lebuhraya
 23. Memuktamadkan rundingan kos bagi tiga (3) cadangan lebuhraya baharu yang telah mendapat kelulusan prinsip (100%)
 24. Memastikan keputusan ujian International Roughness Index (IRI) untuk turapan lebuh raya beroperasi mencatatkan :-i. 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 2.5m/km; ii. 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 2.8m/km ; iii. 95% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 3.8m/km
 25. 25. Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang dikenalpasti berdasarkan statistik kemalangan tahun 2022
 26. Penyiapan 3 lokasi bagi kerja menaiktaraf lebuh raya atau kemudahan dan fasiliti lebuh mengikut jadual yang diluluskan
 27. Membangunkan Standard Prosedur Kerja (SOP) Pengaktifan Smart Lane dan Laluan Kontra / Tidal flow
 28. Pelaksanaan Teknologi Hijau dan Kecekapan Tenaga di Lebuhraya (Projek Solar Fotovolta di 2 Lebuhraya)
 29. Pelaksanaan kemudahan Poin Pengecas Kenderaan Elektrik (EVCS) di lebuh raya 
 30. Pemantauan Program EOSP di peringkat kontraktor pembinaan, penyenggaraan dan pihak ketiga
 31. Penilaian semula Penarafan Lebuhraya Hijau (MyGHI)
 32. Program Pembentangan Teknikal
 33. Kelulusan Draf Rang Undang-Undang Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia  (Perbadanan) 1980 [Akta 231] & Akta Jalan Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 [Akta 306] di Peringkat Parlimen
 34. Memastikan Peratusan Kemajuan Proses Mendapatkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat dan PW Mengikut Jadual
 35. Mencapai 95% Perbelanjaan Bagi Peruntukan Mengurus
 36. Melaksanakan penilaian ke atas kontraktor Bumiputera Gred G1 dan Gred G2 (Fasa 2) yang berpengalaman dalam elemen-elemen kerja projek pembinaan lebuhraya
 37. Penyediaan dokumentasi awalan keperluan cadangan Pembangunan Pusat Kecemerlangan LLM (LLM Excellence Centre) : Lukisan konsep; Schedule of accommodation (SOA); Business Model Canvas ; Lokasi tapak pembangunan; Term Of Reference (TOR)
 38. Memastikan pencapaian sekurang-kurangnya 95% keseluruhan pelaksanaan program Pelan Strategik Anti Rasuah (OACP) LLM
 39. Memastikan pencapaian sekurang-kurangnya 95% keseluruhan pelaksanaan program Pelan Strategik Anti Rasuah (OACP) LLM
 40. 3 kontrak penyelenggaraan aplikasi dilantik pada tahun 2023.
 41. 3 kontrak peralatan dan infrastruktur dilantik pada tahun 2023.
 42. Melaksanakan 5 pengauditan yang merangkumi 3 Audit Perestasi, 1 Audit Pematuhan dan 1 Audit Susulan 
 43. Menyebarluas Fungsi Dan Peranan LLM Sebagai Peneraju Utama Lebuh Raya Bertol Di Malaysia
 44. Memastikan pengurusan aduan awam dapat diselesaikan 90% daripada keseluruhan aduan yang diterima oleh LLM
 45. Melahirkan pegawai yang mempunyai kepakaran di dalam bidang tugas

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2023
Januari-Disember 2022
Januari-Disember 2021
Januari-Disember 2020
Januari-Disember 2019
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009