Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pemantauan Operasi

Mengawalselia dan memantau lebuhraya - lebuhraya yang sedang beroperasi dibawah seliaan LLM, diselenggara mengikut standard dan beroperasi dengan cekap dan selamat, sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian konsesi.Bahagian ini juga menyemak dan mengemaskini garispanduan serta manual yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan lebuh raya untuk panduan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya.Mengawalselia dan memantau lebuhraya - lebuhraya yang sedang beroperasi dibawah seliaan LLM, diselenggara mengikut standard dan beroperasi dengan cekap dan selamat, sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian konsesi.Bahagian ini juga menyemak dan mengemaskini garispanduan serta manual yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan lebuh raya untuk panduan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya.