Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pemantauan Operasi

Bertanggungjawab dalam pemantauan operasi dan penyenggaraan lebuh raya bertol supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa kepada pengguna selaras dengan keperluan yang termaktub dalam perjanjian konsesi dan garis panduan serta manual yang diterbitkan oleh LLM. Bahagian ini juga berperanan memantau operasi pusat pengurusan trafik sebagai pusat rujukan dan penyebaran maklumat trafik di lebuh raya bertol seluruh Malaysia. Bahagian Pemantauan Operasi juga menyemak dan mengemaskini serta membangunkan garis panduan dan manual yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan lebuh raya untuk panduan syarikat konsesi. Selain itu, pembangunan tepi lebuh raya bertol yang diwartakan sebagai Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) turut diuruskan oleh bahagian ini yang mana bidang kuasa mengawal pembangunan yang melibatkan rezab lebuh raya sediada adalah diperuntukkan kepada Y.B Menteri Kerja Raya pada seksyen 85 ‘Road Transport Act 1987’.