Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

INTEGRITI KORPORAT

IKRAR INTEGRITI KORPORAT

Ikrar Integriti Korporat atau Corporate Integrity Pledge (CIP) memperkukuhkan komitmen LLM dalam memerangi rasuah secara berterusan dan LLM berjanji untuk mempromosikan ketelelusan, keadilan, dan kebertanggungjawaban di tempat kerja bagi memastikan tahap integriti dan tadbir urus yang terbaik. LLM telah menandatangani CIP dengan disaksikan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 27 November 2013.

Melalui CIP yang telah ditandatangani ini, LLM telah melaksanakan keseluruhan 10 inisiatif CIP berdasarkan panduan pihak SPRM. Inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut:

 • a) Kod Etika
 • b) Percanggahan Kepentingan
 • c) Polisi Whistleblowing
 • d) Polisi Rujukan
 • e) Bahagian Risiko Rasuah Spesifik
 • f) Latihan Etika, Pendidikan dan Komunikasi
 • g) Pematuhan Polisi
 • h) Pelaporan Pencegahan Rasuah
 • i) Kepimpinan
 • j) Tanggungjawab Sosial Korporat

SISTEM PENGURUSAN ANTI-BRIBERY (ABMS) ISO 37001:2016

LLM komited untuk mempraktikkan amalan tadbir urus terbaik melalui pengurusan risiko rasuah yang tersusun bagi memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti kepada pihak berkepentingan. Justeru, pada 12 September 2019, LLM telah berjaya mendapatkan Pensijilan Sistem Pengurusan Anti-Bribery (ABMS) ISO 37001:2016. Pensijilan ini dapat membantu LLM dalam melaksanakan sistem pengurusan yang efektif dalam mencegah, mengesan dan menangani rasuah yang boleh berlaku dalam sesebuah organisasi. Ia juga merupakan salah satu komitmen LLM kepada warga kerja bagi mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan konsisten dalam sistem penyampaian perkhidmatan dengan menetapkan aspek amanah dan berintegriti sebagai dasar dan objektif bagi ABMS di LLM.

PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) LLM 2022-2026 telah dilancarkan pada 2 Disember 2021 oleh YB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia. Pelan ini merupakan dasar yang mencerminkan komitmen LLM dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik dengan mengamalkan ketelusan, akauntabiliti dan integriti. Pelan ini dibangunkan selaras dengan Strategi 2: Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam di dalam Pelan Antirasuah Nasional (NACP) bagi inisiatif membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) di sektor awam. LLM komited dan bertekad untuk memastikan segala inisiatif yang digubal dalam OACP ini dilaksanakan secara telus, berakauntabiliti dan berintegriti. OACP LLM 2022-2026 ini akan meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan LLM dalam mengawal selia lebuh raya bertol dan sekaligus secara langsung menyumbang kepada kejayaan aspirasi nasional iaitu “Malaysia dikenali kerana integritinya”.

SALURAN ADUAN INTEGRITI

 • Emel: Integriti@llm.gov.my
 • Borang Aduan Integriti (Sila lampirkan borang dilengkapkan dalam sampul yang ditanda "Sulit" dan "Untuk dibuka oleh penerima sahaja") dan hantarkan kepada:

   Unit Integriti
   Lembaga Lebuhraya Malaysia
   Ibu Pejabat,
   Wisma Lembaga Lebuhraya
   KM-6, Jalan Serdang - Kajang,
   43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

  • Talian Telefon : 03-8738 2333