Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (9001,14001 DAN 45001)

SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (KUALITI, ALAM SEKITAR, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

Dasar Sistem Pengurusan Bersepadu (Kualiti, Alam Sekitar, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Kami di Lembaga Lebuhraya Malaysia bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti, memastikan persekitaran yang lestari, bebas risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada pengguna lebuh raya, syarikat konsesi, kakitangan dan kontraktor dalam aktiviti pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji:-

 1. Memastikan syarikat konsesi melaksanakan pembinaan dan pengurusan lebuh raya mengikut peruntukan-peruntukan di dalam perjanjian konsesi.
 2. Memenuhi kehendak pihak berkepentingan, perundangan, keperluan dan peraturan berkaitan Sistem Pengurusan Bersepadu dipatuhi oleh kakitangan, syarikat-syarikat konsesi dan kontraktor.
 3. Memulihara alam sekitar disamping persekitaran kerja yang selamat lagi sihat dalam mencegah pencemaran, kecederaan dan penyakit pekerjaan
 4. Menghapuskan hazard, mengurangkan risiko serta impak alam sekitar menerusi aktiviti-aktiviti latihan, penaksiran, pemantauan berterusan, pemeriksaan, penyiasatan insiden serta audit.
 5. Memastikan perundingan dan keterlibatan kakitangan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, syarikat konsesi serta kontraktor dilaksanakan.
 6. Mengkaji semula aktiviti-aktiviti kerja seharian, perancangan, pembinaan, operasi dan penyenggaraan lebuh raya dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan berterusan dalam Sistem Pengurusan Bersepadu menerusi langkah-langkah mitigasi;

OBJEKTIF KUALITI

 1. Ringkasan Rekabentuk yang lengkap dan betul diluluskan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh penerimaan ringkasan.
 2. Memastikan Syarikat Konsesi mempunyai 60% daripada keseluruhan luas tapak bina bagi tujuan memulakan pembinaan.
 3. Memastikan Syarikat Konsesi mengemukakan Pelan Ukur Akhir Jajaran Lebuh Raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (Akta 828) yang telah disedia oleh Juruukur Tanah Berlesen dalam tempoh sebagaimana yang termaktub di dalam Perjanjian Konsesi.
 4. Melaksanakan pemantauan ke atas Syarikat Konsesi serta mengambil tindakan sepertimana peruntukan perjanjian konsesi, bagi memastikan projek mencapai kemajuan di tapak selaras dengan petunjuk ICU JPM, dan supaya projek tidak mengalami kategori projek sakit iaitu kelewatan melebihi 20%
 5. Melaksanakan analisa penyelenggaraan 2 kali setahun terhadap lebuh raya yang beroperasi untuk mencapai 4 star rating.
 6. Memastikan 10 lokasi kemalangan yang mempunyai 15 atau lebih mata pemberat yang mana lebih tinggi untuk diambil tindakan penambahbaikan dan indeks kemalangan tidak melebihi 70 kemalangan/100 juta kenderaan/km bagi sistem tol tertutup dan 15 kemalangan/1 juta kenderaan/km bagi sistem tol terbuka
 7. Menguruskan semua pembayaran tuntutan dalam tempoh 13 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima oleh LLM
 8. Memastikan Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 15 Mei tahun semasa, manakala Sijil Bayaran Pampasan Tol dan Sijil Perkongsian Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 31 Mei tahun semasa (sekiranya persetujuan data kedua-dua pihak LLM dan syarikat konsesi telah dimuktamadkan selewat-lewatnya pada 30 April tahun semasa).
 9. Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 5 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.

OBJEKTIF ALAM SEKITAR

 1. Memastikan syarikat konsesi/kontraktor mematuhi dan undang-undang alam sekitar semasa pembinaan dilaksanakan
 2. Memastikan aspek alam sekitar di Kawasan Rehat & Rawat, Hentian Sebelah, Plaza Tol serta Hentian Sebelah Plaza Tol diuruskan mengikut undang-undang alam sekitar yang berkaitan.
 3. Memastikan 5% Pengeluaran Kertas A4 pada tahun semasa dari Stor Pusat LLM berbanding tahun sebelumnya
 4. Memastikan 10% kakitangan LLM yang telah berkhidmat melebihi 3 tahun dan 70% kakitangan berkhidmat kurang daripada 3 tahun menghadiri kursus berkaitan MS ISO 14001:2015 pada setiap tahun.

OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

 1. Memastikan tiada kemalangan semasa bekerja
 2. Memastikan tiada berlaku penyakit pekerjaan
 3. Memastikan tiada kemusnahan harta benda Jabatan akibat kemalangan / bencana
 4. Memastikan pematuhan terhadap peraturan dan perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan