Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/T17-19: Garis Panduan Operasi Dan Penyenggaraan Kawasan Rehat Dan Rawat (R&R) dan…

30 06 2021 Edition

Garis panduan ini menyediakan prosidur yang menepati piawaian (standard) kepada semua pengendali…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A11-21 : GARISPANDUAN PELAKSANAAN MAKMAL PENGURUSAN NILAI (VALUE MANAGEMENT) BAGI…

30 06 2021 Edition

Penyediaan garispanduan ini memberi penjelasan secara jelas terhadap proses kerja yang terlibat secara…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T15-20 : Tatacara Auditan Jurutera Perunding Bebas (Independant Checking Engineers,…

31 07 2020 Edition

Tatacara Auditan Jurutera Perunding Bebas (Independent Checking Engineers (ICE)) bagi Projek Penswastaan…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T14-19 : PROSEDUR TETAP OPERASI (SOP) PENCEROBOHAN ASET DI DALAM REZAB UTAMA LEBUH…

01 11 2019 Edition

SOP ini bertujuan memberi panduan dan rujukan kepada syarikat konsesi lebuhraya dalam mengendalikan…

PERINCIAN
panduan
LLM/Gp/T36-18 : Garis Panduan Pematuhan Klausa Penalti Di Dalam Perjanjian Konsesi

01 12 2018 Edition

 

 

Garis Panduan Pematuhan Klausa Penalti di Dalam Perjanjian Konsesi LLM/GP/T36-18…

PERINCIAN