Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO/IEC 37001:2016

DASAR SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sebagai sebuah organisasi yang komited untuk memastikan segala perkhidmatan dan urusan operasi dilaksanakan secara beretika, profesional dan berlandaskan undang-undang serta peraturan demi menginstitusikan standard integriti tinggi dan governans terbaik seiring dengan Visi dan Misi LLM. Oleh itu, LLM akan memastikan:

 • Langkah-langkah pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dilaksanakan secara berkesan.
 • Segala ruang dan peluang rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dapat ditangani dengan cekap dan berkesan.
 • Pembudayaan integriti dan nilai-nilai murni berdasarkan keperluan ABMS diterapkan kepada setiap warga kerja.
 • Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dijadikan keutamaan dan dilaksanakan dari semasa ke semasa.
 • Aduan berhubung salah laku dan rasuah warga kerja LLM diambil tindakan secara telus dan bebas oleh Jawatankuasa yang dilantik serta mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa
 • Penambahbaikan berterusan bagi memastikan matlamat dan sasaran ABMS dicapai;
 • Pelaporan salah laku rasuah yang melibatkan warga kerja LLM dibuat dan identiti pemberi maklumat sentiasa dirahsiakan
 • Pegawai Integriti melaksanakan tanggungjawab dengan sendiri tanpa dipengaruhi mana-mana pihak berkepentingan; dan
 • Ketidakpatuhan terhadap ABMS diambil tindakan sewajarnya

OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH

 • Memastikan sifar salah laku berkaitan rasuan dikalangan warga kerja LLM
 • Memastikan 80% kakitangan LLM menghadiri kursus berkaitan usaha-usaha pencegahan rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan
 • Memastikan 100% aduan berhubung kelakuan tidak wajar yang diterima diuruskan dengan cekap dan telus
 • Memastikan 100% penerima Hadiah diisytihar mengikut pekeliling yang berkuat kuasa