Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengawasan Tol

Bahagian Pengawasan Tol bertanggungjawab mengawasi operasi tol bagi lebuh raya bertol di bawah seliaan LLM dari aspek penetapan dan pelaksanaan kadar tol, pengesahan jumlah trafik dan hasil kutipan tol, penentuan jumlah pampasan tol, jumlah perkongsian hasil tol, jumlah sumbangan penyelidikan, latihan dan pembangunan lebuh raya serta memantau pelaksanaan sistem kutipan tol lebuh raya oleh syarikat konsesi seperti yang diperuntukkan di dalam perjanjian konsesi.

Bahagian ini juga menjalankan kerja-kerja pengauditan dokumen tol (trafik dan hasil tol) serta pengauditan sistem kutipan tol bagi lebuh raya yang beroperasi. Di samping itu, bahagian ini bertanggungjawab membantu menyediakan maklumat yang melibatkan keputusan Kerajaan berhubung penangguhan kenaikan kadar tol, penstrukturan semula kadar tol, pemansuhan kutipan tol serta melaksanakan dasar dan polisi Kerajaan bagi menambahbaik pengurusan lebuh raya di negara ini.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso