Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Unit Audit Dalam

Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas, yang memberikan kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi dan membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus. Audit Dalam juga bertanggungjawab untuk menjalankan audit pengurusan kewangan dan menjalankan audit prestasi yang merangkumi penilaian terhadap aktiviti sesebuah organisasi untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat, cekap dan berkesan. Di samping itu, Audit Dalam juga bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Ketua Pengarah hasil pengauditan dan memantau tindakan susulan diambil oleh pihak pengurusan terhadap perkara yang dibangkitkan dan membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit.