Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Sumber Manusia dan Korporat

Menguruskan hal-hal berkaitan perkhidmatan, perjawatan, latihan, penilaian kopetensi dan perhubungan awam di LLM. Skop dan tanggungjawab juga meliputi kajian berterusan terhadap pelaksanaan sístem pengurusan kualiti LLM supaya dilaksanakan dengan efisien. Bahagian ini juga bertanggungjawab menguruskan dan mengkoordinasi hal ehwal perhubungan korporat jabatan, penerbitan dan publisiti serta merancang dan membangunkan pelan strategik LLM. Bahagian ini juga menjadi sekretariat bagi mesyuarat-mesyuarat jabatan.