Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Rekabentuk

Bertanggungjawab dalam menyemak pelan-pelan pembekuan koridor lebuh raya, pelan-pelan pengambilan tanah dan dokumen-dokumen ringkasan rekabentuk serta lukisan-lukisan rekabentuk terperinci yang dikemukakan oleh syarikat konsesi atau kontraktor turnkey bagi projek-projek tertentu yang dikenalpasti oleh Ketua Pengarah LLM atau Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Pembangunan). Skop tanggungjawab termasuk menyelaras, memantau dan mengawalselia pelaksanaan pembinaan projek-projek lebuh raya yang dilaksanakan secara penswastaan atau turnkey (bagi projek-projek yang telah dikenalpasti) selaras dengan keperluan perjanjian konsesi/dokumen kontrak di tapak bina sehingga siap untuk dibuka kepada lalulintas.