Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2017

 1. Memastikan 3 lebuh raya dibuka sepenuhnya atau sebahagiannya dalam tahun 2017.
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya.
 3. Memastikan pengambilan tanah dilaksanakan secara optimum dan selaras dengan peruntukan akta & perjanjian konsesi yang ditetapkan.
 4. Melaksanaan pembinaan projek lebuh raya mampan disamping turut mengambilkira aspek keselamatan serta impak terhadap alam sekitar.
 5. Pembentangan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Akta 231) di Parlimen.
 6. Penyediaan Dasar Pembangunan lebuhraya bertol.
 7. Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks Lebuhraya Hijau bagi 6 buah lebuhraya.
 8. Memperkasakan kompetensi dan keupayaan Kontraktor Bumiputera dengan memastikan penglibatan Kontraktor Bumiputera bagi projek-projek Lebuhraya Penswastaan di bawah RMK-11 setelah projek lebuhraya siap.
 9. Melaksanakan penerbitan dan semakan semula garis panduan/ panduan/ manual LLM.
 10. Melaksanakan program kajian secara usahasama dengan universiti/ agensi.
 11. Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi berada di prestasi cemerlang.
 12. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya.
 13. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuhraya bagi keselesaan pengguna.
 14. Pelaksanaan teknologi RFID di semua plaza tol lebuh raya sistem tol terbuka.
 15. Meningkatkan penggunaan Sistem Kutipan Tol Elektronik (ETC) di lebuh raya bertol.
 16. Meningkatkan Penggunaan aplikasi Mobile LLM Traffic Info bagi penyebaran maklumat trafik.
 17. Penstrukturan Kadar Tol Lebuh Raya Sedang Beroperasi - Mengemukakan Kertas Pertimbangan ke KKR.
 18. Mengadakan lawatan tapak dengan CIDB dan DOSH.
 19. Program Penambaikan Perjanjian Konsesi.
 20. Mencapai peratusan perbelanjaan mengurus yang ditetapkan.
 21. Melaksanakan pengauditan prestasi dan kewangan.
 22. Mendapatkan Pensijilan MS ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management).
 23. Pelaksanaan Program yang meningkat imej dan komunikasi yang berkesan.
 24. Mengoptima operasi ICT bagi menyokong perkhidmatan teras dan sokongan LLM.
 25. Memantapkan pengurusan infrastuktur ICT secara efektif dan optimum.
 26. Mencapai sasaran pendapatan sebelum cukai yang ditetapkan.

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009