Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2018

 1. Memastikan 2 persimpangan bertingkat siap sepenuhnya dalam tahun 2018.
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya. 
 3. Mengadakan 5 program Mega Toolbox pada tahun 2018 bagi projek lebuh raya dalam pembinaan.
 4. Pindaan ke atas lot-lot pengambilan tanah tidak melebihi 20% daripada jumlah lot yang telah diwartakan di bawah seksyen 8, akta pengambilan tanah 1960.
 5. Melaksanakan pembinaan projek lebuh raya mampan disamping turut mengambilkira aspek keselamatan serta impak terhadap alam sekitar.
 6. Pelaksanaan Sistem Pemantauan dalam talian bersama Syarikat Konsesi.
 7. Value Assessment Projek Lebuhraya Putrajaya-Bangi dan Value Engineering Projek Lebuhraya DUKE 2A.
 8. Memuktamadkan Penyediaan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Akta 231).
 9. Menyediakan satu draf RUU peruntukan subsidiari.
 10. Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks Lebuhraya Hijau bagi 12 buah lebuh raya.
 11. Melaksanakan penerbitan dan semakan semula garis panduan/ panduan/ manual LLM.
 12. Melaksanakan program kajian secara usahasama dengan universiti/ agensi.
 13. Melaksanakan audit tapak terhadap penglibatan kontraktor Bumiputera sekurang-kurangnya 5 kali setahun bagi projek lebuh raya di bawah seliaan LLM.
 14. Memperkasakan kompetensi dan keupayaan Kontraktor Bumiputera dengan memastikan penglibatan Kontraktor Bumiputera sebanyak 30% / 60% dari nilai Kontrak bagi projek-projek Lebuhraya Penswastaan di bawah RMK-11 setelah projek lebuh raya siap.
 15. Melaksanakan Program Kesedaran (awareness) dan kefahaman pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) merangkumi rekabentuk jajaran lebuh raya, struktur, bangunan dan M&E untuk LLM, Syarikat Konsesi dan Jurutera Perunding di Pusat BIM CIDB.
 16. Melaksanakan Green Element (Elemen Hijau) dalam pembinaan lebuh raya sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian konsesi. 
 17. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuh raya bagi keselesaan pengguna.
 18. Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi berada di prestasi cemerlang.
 19. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya.
 20. Pelaksanaan Teknologi RFID di semua lebuh raya plaza tol sistem terbuka.  
 21. Pelaksanaan kajian penswastaan kutipan tol secara Multi Lane Free Flow (MLFF) di semua lebuh raya bertol di Malaysia termasuk, tetapi tidak terhad kepada aspek ekonomi & komersil, sosial, teknologi, undang-undang dan penguatkuasaan.
 22. Naiktaraf kemudahan dan persimpangan di lebuh raya.
 23. Perkhidmatan secara online bagi kemudahan pengguna lebuh raya dan pihak pemaju PTL.
 24. Memastikan penggunaan E-Permit mencapai 70% bagi tahun 2018 bagi permohonan permit kerja oleh syarikat konsesi lebuhraya beroperasi.
 25. Pelaksanaan Sistem Paparan Iklan Secara Online.
 26. Mengadakan lawatan tapak dengan CIDB dan DOSH.
 27. Melaksanakan Pengauditan Prestasi dan Pengauditan Susulan.
 28. Pembayaran belanja mengurus secara Pindahan Dana Elektronik (EFT).
 29. Memastikan pengurusan kewangan LLM lebih mantap.
 30. Mencapai sasaran keuntungan sebelum cukai yang ditetapkan.
 31. Pembangunan data GIS LLM.
 32. Memantapkan pengurusan infrastruktur ICT secara efektif dan optimum.
 33. Mendapatkan Pensijilan MS ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety Management).
 34. Pelaksanaan Program Branding LLM dengan meningkat imej dan komunikasi yang berkesan.
 35. Mendapat persijilan MS ISO 9001 & MS ISO 14001 versi 2015.
 36. Mencapai peratusan perbelanjaan mengurus yang ditetapkan.
 37. Pengukuhan kompetensi dan pembudayaan digital melalui peningkatan kemahiran ICT terkini ke arah dunia digital.

 

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009