Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2016

 1. Memastikan 4 lebuh raya dibuka sepenuhnya atau sebahagiannya dalam tahun 2016.
 2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya.
 3. Memastikan rekabentuk lebuh raya yang dikemukakan mematuhi kepada keselamatan dan keselesaan pengguna.
 4. 50% daripada Keseluruhan Luas Tapak Bina diserahkan semasa tarikh mula pembinaan dan Keseluruhan Luas Tapak Bina diserahkan dalam tempoh 18 bulan dari tarikh warta Seksyen 8 bagi Lebuhraya WCE, Lebuhraya DASH, Lebuhraya SUKE dan Lebuhraya EKVE.
 5. Mengusahakan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Akta 231).
 6. Penyediaan Dasar Pembangunan lebuhraya bertol.
 7. Melaksanakan program kajian secara usahasama dengan organisasi/ universiti.
 8. Melaksanakan penerbitan dan semakan semula garis panduan/ panduan/ manual LLM.
 9. Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks Lebuhraya Hijau bagi 6 buah lebuhraya.
 10. Pengisian 'Knowledge Management' Hub.
 11. Memantapkan penggunaan teknologi GIS dalam melaksanakan fungsi LLM.
 12. Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi berada di tahap prestasi cemerlang.
 13. Menyiapkan formula pengiraan prestasi KPI penyenggaraan kerja-kerja elektrikal dan mekanikal lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala, kerja kecemasan dan rutin.
 14. Menaiktaraf Kawasan Rehat & Rawat dan Hentian Sebelah.
 15. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya.
 16. Melaksanakan Multi Lane Free Flow (MLFF).
 17. Meningkatkan penggunaan Sistem Kutipan Tol Elektronik (ETC) di lebuh raya bertol.
 18. Melaksanakan 4 pengauditan prestasi dan kewangan.
 19. Memantau penyiapan kerja-kerja bangunan baru 6 tingkat LLM.
 20. Memastikan penglibatan Kontraktor Bumiputera bagi 5 projek lebuh raya penswastaan dipatuhi sebagaimana kehendak perjanjian oleh Syarikat Konsesi.
 21. Mencapai peratusan perbelanjaan mengurus yang ditetapkan.
 22. Memantapkan pengurusan infrastuktur ICT secara efektif dan optimum.
 23. Memastikan pembangunan tanah di Genting Sempah dilaksanakan.
 24. Mencapai peratus pencapaian didalam Audit SPAN.
 25. Membangun sistem pengurusan fail dan E- Latihan.
 26. Pelaksanaan Program Branding LLM dengan meningkat imej dan komunikasi yang berkesan.
 27. Pelaksanaan Program Kesedaran ISO 9001:2015, 14001:2015 dan 39001:2012.

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009