Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 14001:2004

DASAR ALAM SEKITAR

LLM sebagai sebuah badan kawalselia yang bertanggungjawab dalam pengesanan dan penyempurnaan perancangan, pembinaan serta operasi lebuh raya tol akan memastikan;

  • Syarikat konsesi/kontraktor mematuhi aktiviti-aktiviti perancangan, pembinaan, operasi dan penyenggaraan lebuh raya yang mengambilkira kepentingan dan pemeliharaan alam sekitar ke arah pencegahan pencemaran dan pemuliharaan alam sekitar;
  • syarikat konsesi / kontraktor mematuhi undang-undang, peraturan dan keperluan lain berkaitan dengan alam sekitar yang boleh digunapakai;
  • Syarikat konsesi / kontraktor mengkaji semula aktiviti perancangan, pembinaan, operasi dan penyenggaraan lebuh raya dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan berterusan dalam pengurusan persekitaran menerusi langkah-langkah tebatan;
  • Latihan dan sumber yang mencukupi diberikan kepada kakitangan LLM untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan bagi melaksanakan dasar ini; dan
  • Maklumbalas, aduan awam dan cadangan yang diterima daripada orang ramai dan pihak berkepentingan khasnya yang berkaitan dengan alam sekitar diurus dengan cekap dan berkesan.

OBJEKTIF ALAM SEKITAR

  • Memastikan syarikat konsesi/kontraktor mematuhi peraturan dan undang-undang alam sekitar semasa pembinaan dilaksanakan.
  • Memastikan aspek Alam Sekitar di Kawasan Rehat & Rawat dan hentian sebelah diuruskan mengikut undang-undang Alam Sekitar yang berkaitan.
  • Memastikan pengurangan 5% pengeluaran kertas A4 pada tahun semasa dari Stor Pusat LLM berbanding tahun sebelumnya.
  • Memastikan 10% kakitangan LLM yang telah berkhidmat melebihi 3 tahun dan 70% kakitangan berkhidmat kurang daripada 3 tahun menghadiri kursus berkaitan MS ISO 14000:2004 pada setiap tahun.